Politika Privatnosti

"Ruthenotope" shvata privatnost podataka veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti opisuje kako Ruthenotope, kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka ("GDPR") i Regulative o elektronskoj privatnosti ("ePrivacy Regulation"), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

 1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade
  • Metapodaci
  • Naš vebsajt možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Ruthenotope će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

   Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

   Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem vebsajtu ili aplikaciji. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

  • Nalog
  • Ako kreirate nalog na našem vebsajtu, možda će biti traženo da date neke Vaše podatke o ličnosti, na primer: ime i prezime, adresu firme, imejl adresu, odabranu lozinku, broj telefona, podatke o računu u banci, podatke o kreditnoj kartici, adresu za fakturisanje i isporuku, interesovanja za određene proizvode/usluge (nije obavezno), zahtev za primanje marketinških imejlova (nije obavezno). Ruthenotope obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

  • Poručivanje proizvoda
  • Ako poručite neki proizvod preko našeg vebsajta ili aplikacije, Ruthenotope sakuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke o ličnosti: podatke o Vašem nalogu, vrsta i količina proizvoda, kupoprodajna cena, datum porudžbine, status porudžbine, uslovi vraćanja proizvoda. Ruthenotope obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrošača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.

 2. Treće strane
  • Ostali primaoci
  • Ruthenotope može preneti – u saglasnosti s merodavnim propisima o zaštiti podataka - podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima.

  • Međunarodni prenos podataka o ličnosti
  • Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone ("EEZ"). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Štitu za privatnost između EU i SAD” ("EU-U.S. Privacy Shield"), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ruthenotope će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca. Možete tražiti primerak takvih odgovarajućih mera zaštite ako nas kontaktirate na način koji je naveden u daljem tekstu u Odeljku 6 (Kontaktirajte nas).

 3. Pravni osnov za obradu

  Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

  • Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
  • Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
  • Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
  • Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;
  • Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete;
  • Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica;

  Obradu Vaših naročito osetljivih podataka o ličnosti možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu:

  • Dali ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
  • Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Ruthenotope ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa;
  • Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;
  • Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svom svojstvu;
 4. Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako bi se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

  Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.

 5. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?
 6. Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

  Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (vi) da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).

  Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 6 (Kontaktirajte nas) ispod.

  U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

 7. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?
 8. Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je Ruthenotope dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

 9. Kontaktirajte nas
 10. Ukoliko imate bilo kakva pitanja o obradi ličnih podataka, možete da ih pošaljete na sledeću adresu:
  Alexey Smarun
  Direktor
  Telefon: +381 64 4912676
  E-mail: alexey.smarun@ruthenotope.com