Uslovi korišćenja

 1. Primena uslova korišćenja
 2. Ruthenotope d.o.o. („Prodavac“ u daljem tekstu) će obezbediti robu („Proizvodi“ u daljem tekstu) ili usluge koje kupac zatraži („Kupac“ u daljem tekstu) u skladu sa dole navedenim Uslovima korišćenja. Poručivanje Proizvoda  istovremeno podrazumeva prihvatanje navedenih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi  korišćenja imaju prednost nad bilo kojim uslovima i odredbama koje Kupac postavlja, bez obzira na to kada su ovi uslovi dostavljeni Prodavcu. Ispunjavanje narudžbine Kupca ne podrazumeva prihvatanje bilo kog od Kupčevih uslova korišćenja i ne može se upotrebiti za izmenu ili modifikacije Uslova korišćenja.

 3. Cene
 4. Sve cene su izražene u američkim dolarima, osim ako nije drugačije naznačeno. Cene su podložne promenama bez prethodne najave. Ponude dostavljene Kupcu u pisanoj formi se smatraju važećim do 30 dana od trenutka poručivanja.

 5. Porezi i takse
 6. Sve cene su navedene bez poreza na prodaju, akciza, carinskih taksi, tarifa i bilo kojih sličnih poreza ili taksi bilo koje vrste, nametnutih od strane bilo kojeg državnog tela, na bilo koji iznos koji plaća Kupac. Kupac je odgovoran za pokriće svih takvih poreza, dažbina, taksi, akciza, carinskih taksi, troškova za inspekciju i testiranje i bilo koju drugu naknadu koju nametne neko državno telo. Međutim, kupac nije odgovoran za bilo koji porez koji se nameće na prihode, dobit, imovinu prodavca ili bilo koju drugu imovinu.

 7. Plaćanje
 8. Sve dospele uplate potrebno je izmiriti u roku od 30 dana od datuma fakturisanja, osim ako napismeno nije dogovoren drugačiji rok. Prodavac zadržava pravo da iz bilo kog razloga zahteva avansnu uplatu celokupnog iznosa. Kupac snosi odgovornost za pokrivanje svih bankovnih troškova i naknada nametnutih prilikom transakcije.

 9. Dostava i povrat robe
 10. Datumi isporuke koje je naveo Prodavac se smatraju neobvezujućim procenama. Prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili štetu nastalu tokom transporta. Kupac ne može izvršiti povrat Proizvoda bez pismenog odobrenja Prodavca. Kupac je u obavezi da robu pregleda odmah po isporuci i obavesti Prodavca o mogućim nedostacima, oštećenjima ili problemima sa kvalitetom u roku od 5 dana. Ako Prodavac nije obavešten o bilo kakvim problemima, smatraće se da Proizvodi ispunjavaju sve uslove Uslove korišćenja, te da ih je Kupac nepovratno prihvatio.

  Sve povrate mora odobriti Prodavac. Svi proizvodi prihvaćeni za povrat moraju biti neizmenjeni u obliku ili sadržaju i moraju biti upakovani u originalnu ambalažu.

  Prodavac će zameniti ili vratiti bez naknade Proizvode koji ne ispunjavaju zahteve.

 11. Garancija
 12. Odgovornost Kupca je da testira Proizvode i potvrdi da isti odgovaraju specifikacijama pre nego što nastavi sa njihovom upotrebom. Ako se nakon upotrebe materijala otkrije bilo kakav problem, garancija ne važi i ne može se izvršiti povraćaj novca.

  Prodavac daje garanciju da će u trenutku slanja Proizvodi biti deklarisanog kvaliteta. Prodavac ne daje nikakve druge garancije, izričite ili podrazumevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve podrazumevane garancije na vlasništvo, mogućnost prodaje i  podobnost za određenu svrhu. Prodavac ne prihvata bilo koje garancije koje mogu nastati kao rezultat dogovora, načina izvođenja, upotrebe trgovine ili na neki drugi način

  Jedina obaveza Prodavca je da bez naknade zameni Proizvode ili da refundira njihovu punu kupoprodajnu cenu, nakon povrata takvih proizvoda u skladu sa uputstvima prodavca. Prodavac ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za slučajne štete bilo koje vrste.

 13. Pravila korišćenja
 14. Kupac mora da se pridržava svih uputstava, ograničenja, specifikacija, izjava o upotrebi ili uslova korišćenja koje pruža Prodavac. Svi proizvodi namenjeni su samo za potrebe istraživanja i razvoja, a ne za upotrebu na ljudima i životinjama. Proizvodima može rukovati samo obučeno osoblje, upoznato sa laboratorijskim procedurama, zdravstvenim rizicima i potencijalnim hemijskim opasnostima. Sva jedinjenja se isporučuju pod uslovom da Kupac preuzme potpunu odgovornost za njihovu upotrebu kao i njihovu zloupotrebu. Kupac je odgovoran za sigurno odlaganje svih predmetnih jedinjenja. Pored toga, Kupac neće preprodavati, distribuirati ili izvoziti proizvode, bez pismenog pristanka Prodavca.

 15. Prekid ugovora

  Prodavac zadržava pravo da raskine ugovor nakon slanja pismenog obaveštenja u slučaju da kupac:

  • Ne plati nijedan iznos koji je dogovoren
  • Ni na koji način nije u skladu sa sporazumom
  • Postane insolventan ili započne stečajni postupak, proglasi bankrot, sklopi sporazum u korist poverilaca, stupi u postupak likvidacije ili raspuštanja ili eksproprijacije, preuzimanja ili nacionalizacije druge strane ili većinski deo imovine vladinom akcijom.
 16. Poverljive informacije
 17. Sve nejavne, poverljive i zaštićene informacije koje Prodavac otkrije Kupcu bez obzira da li su označene kao „poverljive“ smatraju se poverljivim i zato ih Kupac ne sme otkriti ili koristiti za sopstvenu upotrebu, osim ako pismeno nije drugačije određeno od prodavca.

 18. Pravna odgovornost i više sile
 19. Nijedna strana neće biti odgovorna ili odgovorna drugoj strani, niti će se smatrati da je propustila ili prekršila sporazum za bilo kakav gubitak, prekid, odlaganje ili grešku, uključujući bilo koji gubitak, prekid, odlaganje ili grešku iz okolnosti koje nisu pod njenom kontrolom (što uključuje ali nije ograničeno na dela civilne ili vojne vlasti, nacionalne vanredne situacije, epidemijske / pandemijske mere, teškoće na radu, požar, kvarove opreme, mehanički kvar, poplavu ili katastrofu, Božje akte, ustanak, rat, terorizam, nerede ili neuspehe u komunikaciji ili napajanje električnom energijom), pod uslovom da bilo kakav gubitak, prekid, kašnjenje ili greška nije prouzrokovan namernim pogrešnim ponašanjem, lošim poverenjem ili grubom nepažnjom prodavca, njegovih službenika, zaposlenih ili agenata u izvršavanju prodavačkih dužnosti i obaveza iz sporazuma ili iz bezobzirnog nepoštovanja Prodavca, njegovih službenika, zaposlenih ili agenata Prodavčevih dužnosti ili obaveza iz sporazuma.

 20. Poštovanje zakona
 21. Ovi uslovi i svi sporovi koji proizilaze iz ovih pravila uređuju se zakonima Srbije. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primenjuje se na ovaj sporazum. Ako prodavac ne insistira na striktnom izvršavanju bilo kog od ovih Uslova, neće se smatrati trajnim odricanjem od bilo kog takvog termina ili stanja, ili bilo kog drugog termina ili stanja, ili bilo kog od prava Prodavca. Svaka polemika ili zahtev koji proizilazi iz ili je u vezi sa ovim uslovima korišćenja rešavaće se međusobnom arbitražom i principima dobrog poverenja između ugovornih strana, a u slučaju nemogućnosti da se postigne međusobni dogovor, primenjivaće se zakon Republike Srbije.

  Kupac izjavljuje da će se u slučaju poslovnog odnosa sa ovim Prodavcem pridržavati svih važećih zakona, propisa i uredbi, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji se odnose na sledeće: izvoznu kontrolu, farmaceutske, kozmetičke i prehrambene proizvode, električni ili elektronski otpad, uvođenje ili proizvodnju i upotrebu hemijskih materija i podmićivanje i korupcija. Kupac će na snazi održavati sve potrebne licence, dozvole, autorizacije i saglasnosti. Kupac će se pridržavati svih važećih zakona o izvozu i uvozu prilikom kupovine proizvoda po ovom osnovu i preuzeće svu odgovornost za sve pošiljke koje regulišu takvi zakoni.